Thời gian lùi triển khai chương trình, sách giáo khoa mới như đề xuất của Bộ Giáo dục là một năm.